[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Diensten

De diensten van Lenaco zijn gebaseerd op vijf pijlers

* Psycho-educatie
* Training
* Medicinale ondersteuning
* Zinvolle dagbesteding /werk
* Telefonische hulpdienst


Psycho-educatie

Psycho-educatie vormt een belangrijk onderdeel van de coaching. Hierbij wordt uitleg gegeven op een begrijpelijke wijze om te leren omgaan en te leven met een psychiatrische stoornis. Deze vorm van educatie kan individueel als in groepsverband worden gegeven. In groepsverband worden deze lessen gegeven aan groepen van acht personen in een sessie van acht tot tien lessen.

Training

Bij training is het van belang om vaardigheden aan te leren, die de cliënt in staat stelt grip te krijgen op zijn ziekte en de activiteiten van het dagelijkse leven in stand houdt. Hierbij kan gedacht worden aan Liberman-trainingen voor mensen lijdend aan schizofrenie en de daaraan verwante stoornissen. Het doel hierbij is het leren van omgaan met de signalen van psychosen, medicatiebeheer en het aangaan van sociale contacten vrije tijdsbesteding. De Liberman-training heeft een duidelijke opbouw. Door rollenspellen wordt geleerd hoe mensen zich onder andere krachtiger kunnen verweren tegen de verleidingen van drugs en alcohol. De winst hierbij is, dat mensen minder afhankelijk worden van dure psychiatrische zorg in een ziekenhuis en in staat worden gesteld om dagbesteding en/of werk weer op te pakken. Dit sluit aan bij de maatschappelijke trend om zoveel mogelijk mensen uit de WAO te halen en in te zetten naar hun mogelijkheden in het arbeidsproces.

Het leren omgaan met stemmen

Uitgangspunt is hierbij dat de cliënt de baas wordt over zijn stemmen en zijn leven niet laat beheersen door de stemmen.

Trainingen tegen angst en dwangstoornissen (groepen)

Vele mensen hebben last van depressies en de daaraan gerelateerde angsten en dwangstoornissen (zie trends). Hierdoor worden ze beperkt in hun mogelijkheden om zich vrij te voelen in hun bestaan. Het leren omgaan met deze klachten geeft hen de mogelijkheden om weer deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten. Hiervoor wordt een trainingsprogramma opgesteld waarbij wordt geleerd realistisch met de angsten om te gaan. Hierbij zijn de principes van ratio-emotieve therapie van toepassing.

Kamer- en huishoudtrainingen (individueel)

Mensen met een psychiatrische stoornis hebben de neiging om hun leefomgeving te verwaarlozen. De ondersteuning in de zorg zal bestaan uit trainen en het opzetten van een structuur schema op welk moment van de dag bepaalde activiteiten worden ondernomen en uitgevoerd. Stapsgewijs worden deze activiteiten uitgebreid naar een weekprogramma/maand, enzovoort.

Medicinale ondersteuning.

Medicinale ondersteuning dient geborgd te zijn door een huisarts/psychiater. Het innemen van de medicatie is een harde eis om aan training programma's te kunnen deelnemen. Zijn de cliënten hier nog niet aan toe, dan wordt hierbij geholpen. Als de medicatie goed is aangeslagen kan worden gestart met trainingen. Werken cliënten hier niet aan mee, dan zal het ter beoordeling van de arts of het RIAGG zijn of hulp in een andere setting gewenst is. Lenaco heeft hierbij een duidelijke verantwoordelijkheid als hulpverlener om conform de wettelijke regelgeving te handelen.

Zinvolle dagbesteding/werk

Naarmate het herstel zich doorzet kijken we samen, welke vormen van dagbesteding haalbaar zijn. De cliënt zelf heeft hierbij een actieve rol. Te denken valt aan een zinvolle dagbesteding in de vorm van vrijwilligerswerk of een baan naar gelang de mogelijkheden. Hiervoor zal samenwerking worden gezocht met een coaching en adviesbureau. Voorwaarde is, dat de cliënt een half jaar stabiel functioneert in zijn of haar omgeving.

Telefonische hulpdienst

In crisissituaties is het mogelijk om in de nacht en avonduren te bellen voor telefonische ondersteuning. Indien door Lenaco wordt ingeschat dat verblijf in de thuissituatie niet meer wenselijk is, worden andere hulpverleners ingeschakeld om verdere ontsporing te voorkomen. De bedoeling is om via telefonische ondersteuning te voorkomen dat er een opname plaatsvindt.

Voordat er werkelijk tot verpleegkundige begeleiding van de psychiatrische stoornis wordt overgegaan vindt er eerst een intake plaats waarbij wordt nagegaan of de verpleegkundige begeleiding afdoende is om opname te voorkomen. Het begeleidingsplan dient te worden ondertekend door de cliënt zelf.