[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Achtergronden

In de zorg wordt veel cure en care gegeven, maar preventie is een onderontwikkeld gebied. Vooral ten aanzien van psychiatrische stoornissen, omdat deze mensen vaak als hopeloos worden gezien. Van de totale gezondheidszorg wordt maar drie procent aan preventie uitgegeven. In de visie van Lenaco heeft preventie meer invloed op het welzijn van mensen en zullen ze een meer zinvolle besteding krijgen in hun leven. Ook zullen de kosten in de gezondheidszorg dalen wanneer er meer aan preventie wordt gedaan.
Lees hieronder meer over:

* Achtergrond aanpak Lenaco
Trends en ontwikkelingen
Zorg volop in beweging


Achtergrond aanpak Lenaco

Om de aansluiting naar huis meer gestroomlijnd te laten verlopen, biedt Lenaco diensten aan om met de cliënt naar huis te gaan om met hem te onderzoeken wat nodig is om thuis te kunnen blijven wonen. Hierbij kan tevens gekeken worden naar de administratie en een begin worden gemaakt met eventuele schuldsanering en daarin ondersteuning bieden. Door het groeiende tekort aan verpleegkundigen is het mogelijk om op deze manier de kwaliteit van zorg te waarborgen en maatschappelijke teloorgang te helpen voorkomen.
Lenaco wil bemiddelen om schrijnende thuissituaties op te lossen en mensen trainen en begeleiden naar adequate en ondersteunende hulpverlening. Daarnaast zijn er cursussen en trainingen om met ziekte om te kunnen gaan en om te leren omgaan met hun medicatie, verslaving, daginvulling, enzovoort.
Zinvolle dagbesteding, geënt op persoonlijke wensen.
Zijn de mensen daartoe in staat, dan kan de volgende stap worden gezet naar herintegratie in de samenleving, arbeidsparticipatie en/of vrijwilligerswerk. In ieder geval naar een zinvolle dagbesteding, wat is geënt op de persoonlijke wensen van de cliënt. Lenaco wil hierbij de cliënt actief verantwoordelijk maken voor zijn/haar rehabilitatieproces en coacht hem of haar, door met hem een werkplan te maken en hem in dit proces te begeleiden. Samenwerking met transferbureau's zoals Het Spel zijn hierbij onontbeerlijk. Hierbij wordt ingespeeld op de trend om mensen zoveel mogelijk in hun eigen leef omgeving te laten functioneren.

Trends en ontwikkelingen

* De zorgvraag naar ondersteuning bij psychosociale problemen, neemt als gevolg van 
  demografische ontwikkelingen (vergrijzing ) toe.

* Twintig procent van de Nederlandse bevolking lijdt aan depressies of angststoornissen.

* Volgens de WHO (World Health Organization) zijn depressies en angststoornissen hard 
   op weg volksziekte nummer 1 te worden in de westerse wereld.

* In de top tien van de grootste ziektelast in Nederland gemeten over het verlies van 
  gezonde levensjaren en vroegtijdige sterfte staan depressies en angststoornissen op 
  de tweede plaats.

* De kosten van de gezondheidszorg zullen blijven stijgen, door vergrijzing, medische 
  technologische ontwikkelingen, bewustere consumenten en economische groei.

* Het aanbod van personeel kan de toenemende vraag naar zorg niet bijbenen. Het tekort 
  aan vakkundige arbeidskrachten neemt daardoor toe.

* Marktwerking komt opgang. In de zorgverzekeringswet is met invoering van de 
  zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 een belangrijke stap gezet. In de 
  zorgaanbiedermarkt komt marktwerking trager op gang. Maar vanuit de politiek is wel 
  steeds meer aandacht voor keuze en transparantie in de markt.

Zorg volop in beweging

De zorg is volop in beweging . De vraag naar zorg neemt toe en de uitgaven stijgen .De zorgkosten bedragen in 2006 bruto circa 45,9 miljard euro. De prognose is, dat voor 2007 de 50 miljard euro wordt overschreden . Op Prinsjesdag heeft de minister aangekondigd, dat het nieuwe kabinet de zorgaanbiedermarkt meer prestatiegericht moet maken, meer keuzemogelijkheden voor mensen moet creëren en transparantie voor kwaliteit moet bevorderen. Voor deze visie is een breed politiek draagvlak aanwezig